Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązkowe od 28 kwietnia 2023 r.

Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to jest?

To dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem lokalu lub budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel lub najemca może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy lokal lub budynek będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży lub zostanie wynajęty. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie również niezbędne w przypadku budowy domu.

Forma przekazania świadectwa i ile kosztuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. Koszt wystawienia świadectwa energetycznego wynosi kilkaset złotych. Koszt ten ponosi właściciel nieruchomości. Świadectwo mogą wystawiać jedynie uprawione osoby wpisane do rejestru, który prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Fakt przekazania świadectwa musi zostać odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem 28 kwietnia 2023 r. zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone, chyba że nie nastąpiło coś, co zmienia charakterystykę energetyczną lokalu lub budynku.